fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek

Scherzer Marcell E.V.  Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10. (továbbiakban: MarketingFlow)

és vevői, valamint szolgáltatásait igénybevevői közötti valamennyi, a www.marketingflow.hu oldalon történő megrendelésre és szállításra érvényesek.

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a MarketingFlow – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.marketingflow.hu honlapon keresztül nyújtott Tréningek, Személyre szabott konzultációk, valamint Facebook és Instagram hirdetéskezelés szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének; online és nyomtatott formátumban elérhető Facebook Infotermék, valamint online és nyomtatott formátumban elérhető Instagram Infotermék – a továbbiakban: „Termékek”- megrendelésének; mindazonáltal a honlapon publikált informatív cikkek és esettanulmányok – a továbbiakban: „Cikkek” általi ismeretszerzés feltételeit szabályozza. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az adatvédelmi nyilatkozat.

A „Szolgáltatások, Termékek és Cikkek” – továbbiakban: Szolgáltatás”- célja a felhasználók edukálása és segítése az online marketing (első sorban Facebook és Instagram hirdetéskezelés és tartalomgyártás) területén.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Felhasználó megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a honlapon keresztül közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a MarketingFlow, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online marketinggel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás stb.) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelőgomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

 A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.marketingflow.hu, weboldalon, vagy annak aloldalán található regisztrációs űrlap kitöltésével, és a megrendelőgomb lenyomásával jön létre.

A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételére beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és 48 órán belül felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval telefonon, vagy elektronikus üzenetben. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

A megbízási díj teljesítése

A MarketingFlow Szolgáltatás igénybevőinek bizonyos esetekben (Tréningre történő jelentkezés, Termékek vásárlása) meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Amíg a kívánt Szolgáltatás teljes ellenértéke kifizetésre nem kerül, az a Marketingflow tulajdonát képezi. A tulajdonjog átszállása előtt a MarketingFlow beleegyezése nélkül nem lehetséges a Szolgáltatás elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása, vagy átadása.

Minden fogyasztó 14 napos elállási joggal rendelkezik. Fogyasztónak tekintendő minden természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely sem vállalkozói, sem önálló tevékenységéhez nem köthető. Az elállási joghoz és annak gyakorlásához a következő szabályozások az irányadók. További, elállással kapcsolatos kérdések esetén a vevő a MarketingFlow Ügyfélszolgálatához fordulhat.

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási időszak azon a napon kezdődik, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy birtokba veszi az árukat és az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogát gyakorolni kívánja, az e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket (Scherzer Marcell E.V. Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10., info@casehub.hu) Ön felhasználhatja a mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát. Elállási nyilatkozat minta. ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden kifizetést haladéktalanul, de legkésőbb az Ön e szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott (kivéve utánvétes fizetés), kivéve, ha Ön más kifizetési módhoz kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk a fizikai termékek esetében, amíg vissza nem kaptuk az árukat, vagy Ön bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés számunkra történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy az alábbi címen leadni:

Scherzer Marcell E.V. Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10.

Ön akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a fizikai Termkékeket.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

Elállási jog tájékoztató vége

Elállási jog alóli kivételek

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

•          Személyes jelenlétet igénylő Szolgáltatások igénybevételének esete

•          Elektronikusan tárolható Termék megrendelése esete

Elállási nyilatkozat-minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a következő címre:

 —  Scherzer Marcell E.V. Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10, info@casehub.hu

— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

—        Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)

—        Fogyasztó(k) neve

—        Fogyasztó(k) címe

—        A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

—        Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő.

Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott bankkártyaadatokhoz nem fér hozzá, azokat nem látja.

Garancia és szavatosság

A Termékekre a törvényes garanciális jogok érvényesek.

Fizetési módok

Az áru kifizetése hitelkártyával a Barion oldalán keresztül, vagy előre fizetéssel történhet. A MarketingFlow fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetben vagy az ügyfél által kiválasztott szállítási mód függvényében csak bizonyos fizetési módokat fogadjon el. Készpénzben és csekkel történő fizetést sajnos nem áll módunkban elfogadni és a készpénz vagy csekk esetleges elvesztéséért nem vállaljuk a felelősséget.

Bankkártyás fizetés Barionnal

Az áru kifizetésére a Visa és Mastercard kártyák alkalmasak.

Bank- illetve hitelkártyáját csak akkor terheljük meg a számla összegével, amikor az áru elhagyja raktárunkat. A vételtől való elállás esetén a már kifizetett összeget visszatérítjük Önnek. Amennyiben hitelkártyáján nincs fedezet, fenntartjuk a jogot a fizetési felszólítási kérelem költségeinek kiszámlázására.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizetés utánvéttel

Utánvétes fizetés egyelőre nem lehetséges. A Marketingflow a változás jogát erre fenntartja.

Fizetés banki átutalással

Kérjük, a banki átutaláshoz szükséges adatok megadásakor bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelési számot vagy az ügyfélszámot is megadta az átutalási megbízás kitöltésekor. Kérjük a számla összegét az alábbi számlára szíveskedjen átutalni:

Scherzer Marcell E.V. OTP bank

11773425-03375840

Megjegyzés: Száma / Díjbekérő száma

Az áru kiszállítását akkor indítjuk, amikor a rendelés ellenértéke beérkezett a MarketingFlowhoz.

Felmondás kezdeményezése

A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a marcell@marketingflow.hu e-mail-címre elküldve kezdeményezheti.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.marketingflow.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Felhasználó felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére.

A weboldal nyílt vagy zárt részében található anyagok jogosulatlan felhasználása (másolat, átdolgozás, hasonló termék és szolgáltatás létrehozása, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben történő közzététel stb.) kártérítés megfizetésére kötelezhető.

Panaszkezelés

A Felhasználó Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: marcell@marketingflow.hu.

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Polgármesteri Hivatal Jegyzője

1139 Budapest, Béke tér 1.

Továbbá:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete

Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III/310.

Panasz tehető a területileg illetékes járási hivatalnál.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

DigitalOcean

101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York

NY 10013

FRA1 szerver (Frankfurt)

E-mail: contact@digitalocean.com

Adatvédelem

A MarketingFlow komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a https://marketingflow.hu oldalon.

Az oldal, valamint a webshop üzemeltetője

Scherzer Marcell E.V.

 Székhely: 2360 Gyál, Szilvás utca 10.

 A társaság székhelye: 2360 Gyál, Szilvás utca 10.

 Adószám: 67371370-1-33

Záró rendelkezés

Ha ezen Általános Szerződési Feltételeknek egy rendelkezése nem érvényesülne, attól a szerződés általánosságban érvényes. A német jog alkalmazandó az ENSZ kereskedelmiszabályainak (CISG) kizárásával. Ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben nem kerül megvonásra az azon állam jogának kötelező rendelkezései által nyújtott védelem, amely a fogyasztó általánosan használt tartózkodási helye a megrendelés időpontjában.